Meny

Om foreningen

Rundt 300 caravanister har vogna si stående i Trysilfjellet om vinteren, ja, mange hele året. Trysilfjell Caravanforening jobber seriøst for å sikre at caravanistenes interesser blir tatt hensyn til på Norges største skisted.

Trysilfjell Caravanforening ble stiftet 28. mars 1997 som en interesseorganisasjon for alle med helårs- eller sesongplass på Trysilfjell Caravanplass.

Trysilfjell Caravanforening er et viktig talerør når saker som berører campingplassen skal diskuteres med eierne. Husk at jo flere medlemmer vi er, jo tyngre veier våre argumenter og ønsker!

Caravanforeningen jobber med å innhente flere rabatter.

Trysilfjell Caravanplass ligger på Turistsenteret ved foten av Trysilfjellet, Norges største vintersportssted. Plassen ligger kloss inntil dalstasjonen til stolheisen Knetta, Ski-In til barnebakken og i gangavstand til resten av heisene på Turistsenteret.

Trysilfjell Caravanplass har i dag 320 plasser. De aller fleste leies ut på sesong- eller helårsbasis. 15 korttidsplasser er forbeholdt de som ønsker å leie på døgn-, weekend- eller ukebasis. Det er to velutstyrte sanitærhus på caravanplassen. Samt to nye sanitærbygg på den nye delen. 

Sesong varer fra 15. september til 15. mai.

Vedtekter

§ 1. Foreningens navn er Trysilfjell Caravanforening.

§ 2. Foreningens formål å fremme medlemmenes interesser som leiere av caravanplass på Trysilfjell Caravanplass.

§ 3. Alle som har helårs- eller sesongplass på Trysilfjell Caravanplass kan bli medlem i foreningen.

§ 4. Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes innen 4 måneder etter utgangen av hvert kalenderår og helst i påsken. Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling til årsmøtet skjer ved oppslag på Caravanplassen samt på foreningens hjemmeside, senest en måned før møtet skal holdes. Vedtak på årsmøtet fattes med enkelt flertall. Ved likt stemmetall er styreleders stemme utslags-givende. Stemmegivningen foregår åpent med mindre annet er bestemt av årsmøtet. Hver caravanplass har én stemme.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 • Årsberetning
 • Regnskap med revisjonsberetning
 • Budsjett
 • Ansvarsfrihet for styret
 • Årskontingent
 • Valg av styreleder og styremedlemmer
 • Valg av revisorer
 • Valg av valgkomité
 • Saker som er fremmet av styret eller som er innsendt av medlemmer senest 15 dager før årsmøtet.

§ 5. Foreningens regnskap omfatter tiden 1.1. – 31.12 hvert år. Revisjonsberetning fra årsmøtets valgte revisor skal foreligge.

§ 6. Foreningens virksomhet ledes av et styre på 5 medlemmer. For styrets medlemmer velges på årsmøtet 1 varamedlem som rykker inn som styremedlem ved styremedlems forfall eller fraflytting. Styreleder og varamedlem velges for 1 år, styremedlemmene vekselvis for to år. Alle valg gjelder for perioden mellom årsmøtene.  Styreleder velges av årsmøtet, forøvrig konstituerer styret seg selv. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med enkelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.

Styret skal

 • Lede foreningens virksomhet i samsvar med foreningens vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet
 • Forvalte foreningens økonomi i henhold til god foreningsskikk og vedtak fattet av årsmøtet
 • Representere foreningen overfor Caravanplassens eier og ellers i sammenhenger som kan berøre medlemmenes interesse
 • Informere medlemmene om virksomheten i driftsåret
 • Årlig i god tid før årsmøtet levere regnskap til revisor
 • Forberede og innkalle til årsmøte
 • Føre protokoll fra styremøter og gjøre denne tilgjengelig for medlemmene gjennom foreningens hjemmeside

§ 7. For endring av disse vedtekter eller oppløsning av foreningen kreves vedtak på to påhverandre følgende årsmøter, derav 1 ordinært.

Vedtatt på ordinært og ekstraordinært årsmøte i Trysilfjell Caravanforening 2. april 2010

StrÝmstyring

Norge

852 258 25 

Sverige

075 44 88 000 

Danmark

+47 852 258 25

 

Feilmelding

Man-fre 08-15.30: +47 62 44 94 00 (Kontor Trysilfjell Utmarkslag)

Utenom arbeidstid: +47 900 13 230 (Vakttelefon Trysilfjell Utmarkslag)